Cenrādis

SIA "LKB Līzings" pakalpojumu cenrādis

Pakalpojums

Cena (komisijas maksa)

Līzinga ņēmēja (aizņēmēja) maiņa (pārjaunojums)

līdz 1,5% no neatmaksātās saistību pamatsummas, bet ne mazāk kā 75 EUR + PVN

Dokumentu noformēšana līzinga objekta pirmstermiņa izpirkuma gadījumā*

līdz 1,5% no pirmstermiņa atmaksājamās saistību pamatsummas, bet ne mazāk kā           75 EUR + PVN

Dokumentu noformēšana pirmstermiņa aizdevuma summas pilnīgas atmaksas gadījumā*

līdz 1,5% no pirmstermiņa atmaksājamās saistību pamatsummas, bet ne mazāk kā 75 EUR + PVN

Līguma darbības atjaunošana (ja SIA "LKB Līzings" vienpusēji atkāpās no līguma)

 no 145 EUR + PVN

Grozījumi līguma noteikumos:

 

 

Procentu likmes apmēra maiņa

75 EUR + PVN

 

Procentu likmes veida maiņa

75 EUR + PVN

 

Līguma termiņa maiņa **

75 EUR + PVN

 

Valūtas maiņa

75 EUR + PVN

 

Maksājuma datuma maiņa

75 EUR + PVN

 

Sezonāla atmaksas grafika izveidošana

75 EUR + PVN

 

Maksājumu grafika maiņa daļējās pamatsummas dzēšanas gadījumā *

 75 EUR + PVN

 

Atlikts pamatsummas maksājums

līdz 1,5% no neatmaksātās saistību pamatsummas, bet ne mazāk kā 75 EUR + PVN

 

Līzinga veida maiņa

 75 EUR + PVN

Parāda atmaksas līguma noformēšana

25 EUR + PVN

Vienošanās par apakšnomu vai patapinājumu

35 EUR + PVN

Galvinieka maiņa

145 EUR + PVN

Dokumenta kopijas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma

1,50 EUR + PVN par vienu lapu

Dokumenta kopijas pareizības apliecināšana

45 EUR + PVN par vienu dokumentu

Izziņas par parādu neesamību sagatavošana

25 EUR + PVN

Izziņas sagatavošana par saistībām (par līgumiem, samaksātajiem procentiem)

35EUR + PVN

Citu izziņu sagatavošana un izsniegšana

līdz 75 EUR + PVN

Faktoringa atskaites

līdz 75 EUR + PVN

Aktuālā maksājumu grafika izsniegšana

bezmaksas

Pilnvaras sagatavošana un izsniegšana

25 EUR + PVN

Cita veida juridisko dokumentu sagatavošana

līdz 300 EUR + PVN

* ja klients uzskatāms par patērētāju LR tiesību aktu izpratnē, komisijas maksa netiek piemērota

** ja līguma termiņš tiek saīsināts sakarā ar pirmstermiņa līzinga (aizdevuma) summas daļēju atmaksu un klients uzskatāms par patērētāju LR tiesību aktu izpratnē, komisijas maksa netiek piemērota

 

Spēkā no 15.07.2013.